Oppimista on kaikkialla

Ubiikin oppimisen lyhyt oppimäärä

Johdanto


Oppiminen (ja siten myös opiskelu) on tavattu jakaa formaaliin, non-formaaliin ja informaaliin oppimiseen.
Formaalin oppimisen katsotaan olevan ”virallista” jonkin koulutuksen järjestäjän tai koulutusorganisaation tarjoamaa, ylläpitämää rakenteellistettua joko koulutusohjelman tai opetussuunnitelman mukaan.

Non-formaali oppiminen puolestaan ei välttämättä ole ”virallista” tai koulutusorganisaation järjestämää toimintaa, eikä tutkintoon johtavaa. Oppimistilanne/-mahdollisuus voi kuitenkin olla strukturoitua (tavoitteet, aika ja paikka, oppimisen tuki / ohjaus jne.) esim. työssäoppimisen /työharjoitteluun verrattavia oppimistilanteita. julkisen- tai esim. kolmannensektorin tarjoamissa palveluissa / toiminnoissa. Non-formaali oppiminen voi olla täydennyskoulutusta tai sen osa. Oppiminen voi vaihdella tavoitehakuisesta oppimisesta informaaliin eli täysin sattumanvaraiseen oppimiseen.

Informaali / arkioppiminen oppiminen sijoittaa oppimistilanteet arkielämään ja/tai esim. työtilanteisiin. Oppiminen on sattumanvaraista, eteen tulevissa tilanteissa toteutuvaa. Osin informaali oppiminen voi osin olla oppijan itsensä määrittelemänä myös suunniteltua ja tavoitteellista.

Kaikkiallinen oppiminen puolestaan pitää sisällään kaiken edellä kuvatun.

Kaikkiallinen - / ubiikki oppimisen ekosysteemi


Kaikkiallinen oppiminen (kts. kuvio Liljeström, A., Enkenberg, J., & Pöllänen, S., 2014. The Case of Design-Oriented Pedagogy: What Students’ Digital Video Stories Say About Emerging Learning Ecosystems. Education and Information Technologies, Vol. 19, No. 3, pp 583-601.
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10639-013-9284-6). toteutuu parhaiten oppimisen eksosysteemeissä, jolloin oppimisen taustalla olevien rakenteiden hallinta ja hyödyntäminen koulutuksessa on osin opettajan osalta pedagogista osaamista ja toisaalta opiskelijan oppimisprosessin omistajuutta.


Digi-aikana oppimisprosessin omistajuutta tukevat PLE-ajattelu (Personal Learning Environment) ja BYOT (Bring your Own Technology). Opettajalta kaikkiallisen oppimisen mahdollistaminen vaatii paitsi ajattelumallin -, asenne - ja roolimuutosta myös uudenlaista pedagogista osaamista. (taustateoriana joko sosio-konstruktivismi tai konnektivismi).


Ubiikki oppiminen perustuu ubiikkiin eli sulautettuun tietotekniikkaan (engl. ubiquitous computing), joka on toimijaa ympäröivää, keskenään verkottunutta, huomaamattomasti toimivaa ja ympäristöönsä sulautuvaa kaikkialla olevaa tietotekniikkaa. Ubiikissa oppimisessa mikä tahansa ympäristö on oppimisympäristö ja ympäristöön sulautunut teknologia avaa käyttöliittymiä oppimistiloihin. Samaan oppimistilaan voi liittyä eri reittien kautta. Ubiikissa oppimisessa henkilökohtaiset tavoitteet ja oma arki ovat keskeisiä. Oppiminen liittyy saumattomaksi osaksi oppijan muuta elämää.

Oppimisympäristön käsite


Oppimisympäristön käsite määrittyy uudelleen. Perinteinen opettaminen, oppikirja, kouluelämänpiiri laajenee informaalista oppimisesta, mentaalisista oppimis-ympäristöistä, toimijuudesta, aineistoista, osallisuudesta, identiteetistä, siirtymistä, avautuvista oppimisen ympäristöistä, osallistavasta pedagogiikasta ja toiminta-kulttuurista.
Uusi ymmärrys rikkoo rajat formaalin ja informaalin oppimisen väliltä - tai toisinpäin rakentaa uusia yhteyksiä niiden välille.

Opettajuus muutoksessa - Olli Vesterinen Youtubessa


Olli Vesterisen puheenvuoro opettajuuden muutosta käsitelleessä OPS-teemahautomossa.

Katso video

Oppimisen ymmärtäminen


Ymmärrämme oppimisen elämänlaajuisena ja elämänmittaisena prosesseina, joita on käynnissä kaikkialla ja koko ajan. “Oppimisen kaikkiallisuus” ulottuu käsitteenä yli formaalin kouluopetuksen ja kattaa kaikki ympäristöt ja ajankohdat, joissa oppimista tapahtuu, samoin kun ne teknologiset sovellutukset, jotka edistävät oppimista ja tiedon tuottamista. Opiskelijat/oppilaat hankkivat tietoja ja taitoja koulun ulkopuolisissa ympäristöissä ja koulut avautuvat yhteiskuntaan uusien kontekstien ja toimijoiden kautta.

Oppiminen on...


Parhaimmillaan vuorovaikutteista, osallistavaa, toiminnallista, autenttista, hauskaa, motivoivaa, flow-tunnetta, palkitsevaa, koskettavaa, jaettavaa, rohkeaa, uudistavaa, innovatiivista, kaikkiallista...

Reflektio - tietoisuus omasta oppimisestaan


Ihmisellä on ylivertainen taito olla tietoinen oppimisestaan. Oppimista tapahtuu joka päivä ja kaikkialla. Oppiminen on parhaimmillaan järisyttävä kokemus. Mikään ei vedä vertoja sille, kun huomaa oppineensa jonkin uuden asian: trigonometriset funktiot, autolla ajamisen, voltin tai vaikkapa rakastumisen tunteen. Oppimisessa hienoa on se, että sitä voi tehdä yhdessä toisten kanssa.

Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys kaikkiallisessa oppimisessa


Oppijalta ja opettajalta kaikkiallinen oppiminen edellyttää altistautumista monipuoliseen vuorovaikutukseen se sitä kautta myös nojaa myös yhteisölliseen oppimiseen. Yhteisöllinen oppiminen puolestaan perustuu muutamaan keskeiseen tekijään: Osaamisperusteiseen OPS:aan, opetuksen / opiskelun yhteisölliseen toimintakulttuuriin, yhteisöllisiin työskentelytaitoihin ja TVT:n hallittuun hyödyntämiseen. Näistä kaikista eri tavoin toisiinsa kietoutuvista yhteisöllisistä osista avautuu kaikkiallisessa oppimisessa saman aikaisesti mahdollisuus yksilöllisiin opinpolkuihin, henkilökohtaistamisen ja HOPS:eihin, jotka tukevat kaikkiallisen oppimisen toteutumista.


Muutamia esimerkkejä


Kaikkiallinen yhteistoiminnallisuus verkossa - linkkeinä

Ajatus liikkuu - luokasta oppimisen tilaksi


Uusi oppimisen tila on yhteistoiminnallinen luokkatila JAMKin Lutakon kampuksella, Dynamossa. Teknologia mukautuu erilaisiin oppimistilanteisiin. Ympäristö on viihtyisä ja innostava ja tukee erilaisia oppimistyylejä.

Katso video

Kuva galleria


Muutamia kuvia malliksi

Katso gallerian kuvat tästä

Oppimisen meren äärellä


Opitaanko luokkahuoneissa?

Lue artikkeli

Oppimista on kaikkialla